Tájékoztató a bölcsődei felvételhez

Kedves Szülők!

Bölcsődéinkbe a jelentkezés folyamatosan történik, de aki előre tudja, hogy gyermekét a következő gondozási-nevelési évben (ez nálunk mindig szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart) szeretné beíratni, annak május első hetében kell leadnia a jelentkezési lapot a kiválasztott intézményben.
Bővebb tájékoztatót a bölcsődevezetőktől lehet kérni, akik minden héten tartanak fogadónapot.

A felvételi elbírálás szempontjai pedig az 1997.évi XXXI. törvény értelmében a következők:

Felvételi kérelem elbírálásának szempontjai
Gyvt.41.§. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

42/A. § A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Tájékoztatási kötelezettségről is a Gyvt rendelkezik, mely szerint:
33. § (1) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell
a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,
b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
c)az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről
ca) a gyermekek átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói külön élnek,
cb) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha a gyermeknek van különélő, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,
cc) a gyermekotthonban biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál (a ca)–cc) alpontokban szereplő intézmények a továbbiakban együtt: bentlakásos gyermekintézmény),
cd) a helyettes szülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és
ce) a nevelőszülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál,
d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról,
e) az intézmény házirendjéről,
f) panaszjoga gyakorlásának módjáról,
g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,
h)a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról.

A beiratkozáshoz szükség van:
a szülő, illetve a gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumokra,
a gyermek TAJ kártyájára,
a kitöltött jelentkezési lapra, (természetesen ezt az intézményben is megkaphatja a szülő, melyet a május 13-ig kell kitöltetni a munkahellyel, védőnővel)
egy kisméretű borítékra (bélyeg nem kell rá) melyen az a név szerepeljen ami a postaládán ki van írva

Üdvözlettel

Kása Imréné
Egyesített Bölcsődék vezetője